O budúcnosti konopy v Európe bude spolurozhodovať aj odborník zo Slovenska

jún. 22 2016 / michal
Boris Ba?as je úspešným obchodníkom s konopnými potravinami a popredným odborníkom na priemyselné spracovanie a využitie konopy na Slovensku.

Začiatkom júna tohto roku sa stal členom správnej rady Európskej asociácie pre priemyselnú konopu (European Industrial Hemp Association – EIHA). Opýtali sme sa ho, čo jeho menovanie do funkcie v tejto významnej inštitúcii sektoru pestovateľov, spracovateľov a predajcov priemyselnej konopy môže priniesť.

Aký výzman má z hľadiska profesionálnej kredibility vaše zvolenie za člena správnej rady EIHA?
EIHA združuje najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v segmente priemyselnej konopy v Európe. Obchodná spoločnosť, v ktorej pôsobím, sa stala členom EIHA už pred desiatimi rokmi. Od roku 2009 sa takmer exkluzívne venujem podnikaniu v uvedenej oblasti. Za toto obdobie som nadobudol dôležité skúsenosti z oblasti spracovania a marketingu priemyselnej konopy a hlavne znalosť komplexných legislatívnych rámcov jej pestovania a predaja. Aktívne prispievam do odbornej debaty na rôzne témy a moje návrhy boli zapracované do viacerých dokumentov. Na poslednom valnom zhromaždení som bol nominovaný iným členom správnej rady a vo voľbe medzi mnou a mojím “konkurentom” som získal 90% všetkých hlasov.

Ak berieme do úvahy rozšírenosť, objem či potenciál sektora spojeného s priemyselnou konopou v Európe, aký vplyv EIHA má a nepriamo, aký vplyv máte vy sám?
Asi najvýznamnejším úspechom mojich predchodcov bola lobistická práca ohľadne zmien spoločnej organizácie trhu s ľanovým a konopným vláknom. Niekoľkoročné dotácie spracovateľom konopného vlákna vlastne umožnili vznik a prosperitu tohto sektora. Náš lobing rovnako umožnil zaradenie konopy do systému greeningu (uvádzania pôdy do vegetačného kľudu) na národných úrovniach.
Naša asociácia je poradným členom CONTAM, Európskeho panelu pre kontaminanty v potravinách a krmivách a práve v tejto sekcii našej asociácie pôsobím. Dôležitou témou je napríklad stanovenie limitov THC (9-tetrahydrokanabinol skrátene THC) v konopných surovinách.
Správna rada má sedem členov, takže moja pozícia má silu 14% (smiech).

Ako konkrétne vyzerá partnerstvo EIHA s Európskou komisiou, čo je základom stratégie a metodiky, na vývoji ktorých participujete?
Panel CONTAM je odborným orgánom Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA). Naša asociácia je oficiálnym poradným členom v projekte akceptácie THC ako uznaného rastlinného toxínu na báze vedecky podložených argumentov. Cieľom je vytvorenie takého právneho rámca, teda akceptovaných limitov stôp THC v potravinách, ktorý bude pre orgány štátneho dozoru a spotrebiteľov garantovať bezpečnosť potravín a pre spracovateľov konopného semienka právnu istotu.
Momentálne už prebieha debata na úrovni Generálneho riaditeľstva pre zdravie a potravinovú bezpečnosť (DG Health) a zodpovední úradníci sú otvorení našim argumentom. Spoločným cieľom je, aby ešte v tomto roku DG Health vydalo odporúčanie pre členské štáty.

Kam tieto vaše legislatívne, analytické a pripomienkovacie aktivity smerujú?
Myslím že hlavnou témou je vytvorenie zhody ohľadom bezpečnostného faktora, a tým pádom akceptovateľného denného príjmu THC na kilogram telesnej hmotnosti na de?. Používame rovnakú metodiku, aká sa aplikuje na iné kontaminanty, napríklad ťažké kovy, pesticídy alebo stopy alkaloidov ópia v maku.

Nie je ťažké pochopiť, že ak nebudú pevne stanovené limity na THC v potravinách, bude to škodiť celému európskemu konopnému trhu. Robíte aj na niečom ďalšom?
Najbližšie začíname s prípravou takzvaného „position paper“ ohľadne zmeny limitov THC v povolených odrodách konopy na úrove? spred roka 2009, teda z 0,2% na 0,3% THC v hornej tretine rastliny. Všetky odrody konopy zapísané v Spoločnom katalógu musia v súčasnosti spĺ?ať limit 0,2%.
Cieľom tejto zmeny je udržanie konkurencieschopnosti hlavne voči producentom potravinárskeho semienka v Kanade, ktorých odrody majú výnimočné kvality z hľadiska nutričného profilu ako aj hektárových výnosov.

Prečo je dôležité vyjednávať o jedinej desatine percenta?
Zníženie limitu o desatinu percenta v roku 2009 bolo viac ako čokoľvek iné ochranným ťahom určitých záujmových skupín s cieľom zabrániť registrácii nových progresívnych odrôd. Nemalo to nič spoločné s vedecky podloženou taxonómiou Cannabis sativa L. a jej rozdelenia na technický a narkotický typ.
Ďalším projektom je vyjasnenie situácie ohľadom legislatívy potravín nového typu, hlavne vo vzťahu ku konopným extraktom a Cannabidiolu (CBD) izolovahého zo zelených častí rastliny. Tento segment má obrovský trhový potenciál, či už v potravinárskom priemysle, napríklad ako možná náhrada chmeľového extraktu v pivovarníctve, v segmente výživových doplnkov, kozmetike a potenciálne v rastlinnej liečbe alebo medicíne. Vidíme, že na národných úrovniach niektoré členské štáty majú až protichodné názory. Zatiaľ čo Česko a Litva nepovažujú konopné extrakty za Novel Food, názor rakúskej strany je presne opačný. Státní zdravotní ústav ČR dokonca vyhlásil, že “Cannabis sativa patří mezi tradiční rostlinné složky dopl?ků stravy”.

Najmä Slovenská legislatíva výrazne zaostáva za vývojom v Európe, keďže Cannabidiol považuje omylom za psychotropnú látku, čo škodí podnikateľskému prostrediu a tiež vývoju produktov, ktoré by mohli pomôcť ľuďom. Podobne v oblasti konopného priemyslu chýba infraštruktúra, stratégia, či podpora štátu. Ako môže vaše pôsobenie na novej pozícii ovplyvniť dianie na Slovensku?
Tie dosahy budú možno druhotné. Ak sa nám podarí presadiť navrhované odporúčanie na toleranciu obsahu THC v potravinách, vytvorí to možnosť pre slovenské orgány potravinového dozoru dostať konopné potraviny zo šedej zóny, v ktorej sa nachádzajú, spolu s makom, pre absenciu národných pravidiel.
Problém vy?atia Cannabidiolu zo zoznamu psychotropných látok riešime čisto na národnej úrovni a moje aktivity v EIHA sa ho netýkajú. Českí obchodníci s CBD podali pre prístup Slovenska minulý rok sťažnosť na Európsku komisiu. Sťažnosť bola v marci tohoto roku zaradená do programu EU Pilot, ktorý rieši spory ohľadne porušovania pravidiel jednotného trhu. Tvrdia, že Slovenská republika zabra?uje zaradením látky Cannabidiol do zoznamu psychotropných látok nad rámec dohovorov OSN voľnému pohybu tovarov v EÚ.

Má EIHA priamo vplyv aj na využívanie marihuany a CBD na medicínske účely?
Nie, toto je úplne iný segment. Technická konopa sa v symptomatickej liečbe nevyužíva. Na výrobu canabisu pre medicínske aplikácie sa používajú špeciálne odrody bohaté na rôzne kanabinoidy a sú pestované v štandardizovaných podmienkach v uzatvorených priestoroch. Výroba a predaj cannabisu je licencovaný proces organizovaný agentúrami jednotlivých ministerstiev zdravotníctva. Celosvetovo rastie počet krajín, ktoré využívajú možnosti dané Jednotným dohovorom OSN z roku 1961 a umož?ujú svojim občanom prístup k tomuto úžasnému prírodnému liečivu na lekársky predpis. Ak sa nikto nepozastavuje nad lekárskym použitím alkaloidov ópia a kokaínu, tak nie je dôvod brániť používaniu cannabisu.

Ako vidíte rozvoj kopného priemyslu od pestovateľov, spracovateľov až po spotrebiteľov v Európe?
Ak si zoberieme príklad z Kanady a viditeľné medziročné nárasty spotrebiteľského dopytu, tak vidím potenciál niekoľkonásobného zväčšenia pestovateľských plôch. V horizonte do roku 2030 by sme sa v Európe mohli dostať zo súčasných cca 25 000 hektárov na 100 000 hektárov.