Slovenská legislatíva

apr. 29 2012 / michal
Prísne zákony konopu na Slovensku takmer zahubili

Roky 1987 až 2009 sa z pohľadu pestovateľov technickej konopy dajú na Slovensku považovať za obdobie temna. Prílišná byrokracia spojená s nekompromisnou a nezmyselne nastavenou legislatívou sa stali hrobármi jej pestovania.

Slovenská legislatíva ešte donedávna vážne obmedzovala komerčné pestovanie konopy siatej pre technické účely. Prelom nastal 11. februára 2009. V tento de? schválila Národná rada SR novelu Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Stalo sa tak po niekoľkoročnom intenzívnom lobingu záujmovej organizácie Prečo Nie Konope, n.f. a spoločnosti SlovaCanna. Touto legislatívnou zmenou Slovenská republika vytvorila po dvadsiatich rokoch základný rámec pre opätovné veľkoplošné pestovanie konopy siatej, porovnateľný s praxou roky zaužívanou v Európskej únii.

Ako hovorí novela: “Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise môže poľnohospodár pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.” To znamená, že už nie sú potrebné množstvá nezmyselných povolení od viacerých úradov a ministerstiev, ktoré odrádzali potenciálnych záujemcov od pestovania konopy.

Technické konope sa definitívne zbavila marihuanovej stigmy, ktorú na ?u vrhalo predchádzajúce znenie zákona. Odrody konopy siatej spĺ?ajúce požiadavky ustanovené v čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 sa už nepovažujú za omamnú látku.
Táto novela nadobudla účinnosť 1.4.2009.

Chceme poďakovať pracovníkom Solvit centra za sprostredkovanie našich požiadaviek na Európskej komisii a pracovníkom Ministerstva pôdohospodárstva SR za ich pochopenie a prípravu paragrafového znenia zmien v zákone.

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPOD?RSTVA SR č. 1900/2009-930

k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z.
Odrody konope oprávnené na poskytnutie priamych platieb sa uvádzajú v „Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín“ 15. marca kalendárneho roka, za ktorý sa poskytne podpora, a ktoré sa uverejnia v súlade s čl. 17 smernice 2002/53/ES, s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi.

Odrody konope oprávnené na poskytnutie priamych platieb:
Asso, Beniko, Białobrzeskie, Cannakomp, Carma, Carmagnola, Chamaeleon, Codimono, Delta-llosa, Delta-405, Denise, Dioica 88, Epsilon 68, Fedora 17, Felina 32, Felina 34, Ferimon, Fibranova, Fibrimon 24, Fibrimor, Fibroseed, Finola, Futura 75, Kompolti, Kompolti hibrid TC, Lipko, Lovrin 110, Moniseed, Monoica, Multiseed, Red petiole, Santhica 23, Santhica 27, Santhica 70, Silesia, Silvana, Szarvasi, Tygra, Uniko B, Uso-31.