Legislatívny rámec pre použitie konope na medicínske účely na Slovensku

jún. 16 2015 / michal
Kde je vôla tam je cesta.

„Jedna vec je faktické znenie Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach, druhá vec je flexibilita výkladu tohto znenia, ktorá umož?uje aj signatárom tohto Dohovoru také národné legislatívne nastavenie, ktoré umožní dekriminalizáciu a legalizáciu cannabisu nielen na medicínske účely. Pozrite si príklad Urugaya, Portugalska, Českej republiky či Holandska.“

Prof. Michel Kazatchkine, The Global Commission on Drug Policy, marec 2015, Praha

Proti legalizácii a dekriminalizácii cannabisu (pripadne využitiu cannabisu na lekárske účely) znie z úst slovenskej politickej reprezentácie často argument, že legislatívne to nemôžme pripraviť, keďže Slovenská republika je signatárom Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971, ktoré údajne globálne bránia akejkoľvek legislatívnej snahe o legalizáciu cannabisu.

Jednotný dohovor z roku 1961 zaraďuje cannabis, cannabisovú živicu, tinktúru a extrakt do najprísnejšej Skupiny I (Schedule I) omamných látok, dronabinol, čo je syntetické THC je zaradené v Skupine II (Schedule II) psychotropných látok na základe Dohovoru z roku 1971, Cannabidiole (CBD) na žiadnom zozname nieje.
Do Skupiny I sú zaradené látky, ktoré sa vyznačujú vysokým potenciálom zneužitia a závislosti a nemajú žiadne známe medicínske využitie (sic!).

Článok 1, Jednotného dohovoru definuje:
„Cannabis“ znamená kvitnúce a zrejúce vrcholky rastliny cannabis (okrem semien a listov, ak nie sú súčasťou kvetov).
„Rastlina cannabis“ znamená rastlina rodu Cannabis
„Cannabisová živica“ znamená surová alebo prečistená živica odseparovaná z rastliny cannabis.
„Pestovanie“ znamená pestovanie maku siateho, koky a rastliny cannabis
„Výroba“ znamená všetky procesy okrem „produkcie“, ktorými môžu byť drogy získané, vrátane čistenia a transformácie jednej drogy na inú drogu.
„Produkcia“ znamená oddelenie cannabisu a cannabisovej živice od rastliny z ktorej sa získáva.

Článok 28, Kontrola cannabisu
1. Ak signatár povolí pestovanie rasliny cannabis za účelom produckie cannabisu a cannabisovej živice, musí zabezpečiť systém kontroly popísaný v članku 23, ekvivalent kontroly opiátov.
2. Táto konvencia sa nevzťahuje na pestovanie rastliny cannabis pestovanej výlučne na priemyselné účely (vlákno a semeno) a záhradnícke účely.

Článok 29, Výroba
1. Signatár bude vyžadovať aby výroba drog podliehala licencii, okrem prípadov, keď výroba bude organizovaná štátnym podnikom, alebo štátom.

Záver?
Kde je vôla tam je cesta.
Cestu ku cannabisu na lekárske účely nám ukázali už aj v ČR. Ministerstvo zdravotníctva SR najprv zriadi Úrad na dohľad nad cannabisom. Národná rada SR schváli novelu zákona 139/1998 Z.z. ktorou sa zavedie Skupina IV omamných látok a zaradí sa do nej cannabis na lekárske účely. Štátny úrad na kontrolu liečiv zaregistruje Cannabis a/alebo jeho extrakty ako liečivo.